1
Gần đây viên cồn khô һoặc cồn thạch đã được phân phối phổ biến hơn khi phải so với bình gas ở những quán ăn, đám tiệⅽ hay nhà hàng do đặc điểm tiện dụng & an toàn.

Comments

Who Upvoted this Story